Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZSD.260.1.2013                                                                                                                                    Solarnia, 25.11.2013r.

 

 

Solarnia: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2014

Numer ogłoszenia: 482748 – 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa , ul. Raciborska 42A, 47-244 Solarnia, woj. opolskie, tel. 77 4830512, faks 77 4830512.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsd-solarnia.webd.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L1 do budynku Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 lub o parametrach niegorszych w ilości nie większej niż 30 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż 30 000 litrów. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości opału wystawione przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość dostawy w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia złożonego telefonicznie potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną. Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00. (Pod wyrażeniem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 oC Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 10 000 litrów. Szacowana wielkość jednej dostawa oleju opałowego wynosić będzie od 1 000 do 8 000 litrów. Rozładunek paliwa do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp oraz koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłym
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem: – cena jednego litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy. W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu dostawy a ceną producenta obowiązującą w dniu 22.11.2013r. opublikowaną na jego stronie internetowej. – zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej podatku VAT uwzględnionej w ofercie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsd-solarnia.webd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siwz dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego w cenie 5 zł, sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym. ZSD w Solarni, ul. Raciborska 42A, 47-244 Dziergowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat pok. nr 1 – ZSD w Solarni, ul. Raciborska 42A, 47-244 Dziergowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie