Solarnia: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2014
Numer ogłoszenia: 7600 – 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 482748 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, ul. Raciborska 42A, 47-244 Solarnia, woj. opolskie, tel. 77 4830512, faks 77 4830512.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L1 do budynku Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 lub o parametrach niegorszych w ilości nie większej niż 30 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż 30 000 litrów. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości opału wystawione przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość dostawy w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia złożonego telefonicznie potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną. Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00. (Pod wyrażeniem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 oC Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 10 000 litrów. Szacowana wielkość jednej dostawa oleju opałowego wynosić będzie od 1 000 do 8 000 litrów. Rozładunek paliwa do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETROL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90330,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 106936,20
  • Oferta z najniższą ceną: 106936,20 / Oferta z najwyższą ceną: 108633,60
  • Waluta: PLN.

 

 

7600-2014