ZARZĄDZENIE NR 1
Opolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2009/2010.

Na podstawie § 23 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232) ustalam co następuje:

§ 1

Ustalam terminarz rekrutacji do gimnazjów:

1. Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza obwodem. 30 marca – 24 kwietnia 2009 r.
2. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów. 22 czerwca – 24 czerwca 2009 r.
3. Praca komisji rekrutacyjnych. 25 czerwca – 26 czerwca 2009 r.
4. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów. 29 czerwca 2009 r.
5. Termin ostatecznego ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów. 31 sierpnia 2009 r.