W związku z zakończeniem roku szkolnego Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że zebranie informujące o spodziewanych ocenach rocznych odbędzie się 07.06.2010 (Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 21.06.2010)

Wyciąg z Statutu ZSD w Solarni:

2. Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele- wychowawcy zobowiązani są do poinformowania rodziców(prawnych opiekunów) na obowiązkowym zebraniu rodziców, w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach rocznych z zajęć obowiązkowych oraz o przewidywanej ocenie rocznej z zachowania.
3. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na zebraniu ,są oni zobowiązani do skontaktowania się z wychowawcą w terminie do 3 dni.