ZSD.271.1.11                                                                                   Solarnia, 09.12.2011r.

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2012” została wybrana oferta firmy:

PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie               z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto za 1 000 litrów oleju opałowego wynosi:   4 021,98 zł

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny Ocena (liczba

punktów)

1. PHU „PETROMEX” Janusz Kisielewski

ul. Pocztowa 3,

46-070 Komprachcice

Cena 100%

99,97

2. PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

Cena 100%

100

3. ORLEN PetroTank Sp. z o.o.

36-145 Widełka 869

 

Cena 100%

Oferta odrzucona

4. „BEMAR” Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2

44-101 Gliwice

Cena 100%

99,73

5. „REM-MAR” R.Z. SYGITOWICZ Sp. J.

ul. Poprzeczna 16A

44-290 Jejkowice

Cena 100%

99,36

 

Z postępowania odrzucono następującą ofertę:

ORLEN PetroTank Sp. z o.o.

36-145 Widełka 869

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 07.12.2011r. firma ORLEN PetroTank Sp. z o.o. złożyła ofertę, która została podpisana przez Prokurenta. Zgodnie z KRS do reprezentowania podmiotu upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden Członek Zarządu z Prokurentem.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona z powodu podpisania przez osobę nieupoważnioną.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych              (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 Nr. 16 poz. 93 z późn. zm.).

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 1 pkt 2 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.