Dyrekcja ZSD w  Solarni informuje o regulaminie rekrutacji do klasy I Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni.

Rekrutacja 2012/2013

do Publicznego  Gimnazjum Dwujęzycznego w Solarni

Podstawa prawna: § 23 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232   z późn. zm.) oraz
ZARZĄDZENIE NR 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2012/2013.

 

1.

Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza gminą Bierawa

05 marca – 04 kwietnia 2012 r

2.

Składanie podań przez uczniów klasy szóstej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni oraz uczniów szkół podstawowych gminy  Bierawa

05 marca – 20 kwietnia 2012 r

2.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

29 czerwca – 03 lipca 2012 r.

3.

Praca komisji rekrutacyjnych

04 lipca  – 05 lipca 2012 r.

4.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów

06 lipca 2012 r

5.

Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie

27 sierpnia – 30 sierpnia 2012 r.

6.

Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów.

31 sierpnia 2012 r.

Warunki rekrutacji:

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

  1. z urzędu – absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni;
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów innych szkół podstawowych ;
  3. w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o pierwszeństwie doboru uczniów decyduje:

1)      ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

2)      uzyskanie największej liczby punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim  roku  nauki w szkole podstawowej,

3)      udział w konkursach zdobywając najwyższe osiągnięcia,

4)       uzyskanie dobrej oceny z języka niemieckiego,

5)       uzyskanie najwyższej oceny z zachowania.

W przypadku ,gdy o miejsce w Publicznym Dwujęzycznym Gimnazjum w Solarni ubiega się uczeń ,który w szkole podstawowej nie był objęty nauczaniem języka niemieckiego, dla takiego ucznia przeprowadza się egzamin z języka niemieckiego. Termin egzaminu ustala się indywidualnie z rodzicami .

Rekrutacja 2012-2013