Dyrekcja ZSD w Solarni informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę oleju na rok 2013. Ogłoszenie oraz specyfikacja są dostępne na stronie internetowej www.zsd-solarnia.webd.pl

specyfikacja zamówienia

Ogłoszenie

468398-2012

Solarnia: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2013
Numer ogłoszenia: 468398 – 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa , ul. Raciborska 42A, 47-244 Solarnia, woj. opolskie, tel. 77 4830512, faks 77 4830512.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsd-solarnia.webd.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2013.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L1 do budynku Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 lub o parametrach niegorszych w ilości nie większej niż 30 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż 30 000 litrów. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości opału wystawione przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość dostawy w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia złożonego telefonicznie potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną. Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00. (Pod wyrażeniem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 oC Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 10 000 litrów. Szacowana wielkość jednej dostawa oleju opałowego wynosić będzie od 1 000 do 8 000 litrów.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp oraz wykonawca posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: – cena jednego litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy. W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu dostawy a ceną producenta obowiązującą w dniu 20.11.2012r. opublikowaną na jego stronie internetowej. – zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej podatku VAT uwzględnionej w ofercie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsd-solarnia.webd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego w cenie 5 zł, sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym, ZSD Solarnia, ul. Raciborska 42A, 47-244 Solarnia.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat ZSD Solarnia, ul. Raciborska 42A, 47-244 Solarnia.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie