ZSD.271.1.12                                                                                   Solarnia, 11.12.2012r.

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni na rok 2013” została wybrana oferta firmy:

„REM-MAR” R.Z. SYGITOWICZ Sp. J., ul. Poprzeczna 16A, 44-290 Jejkowice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie               z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto za 1 000 litrów oleju opałowego wynosi:   3 712,14 zł.

 

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny Ocena (liczbapunktów)
1. ORLEN Petro Tank Sp. z o.o.36-145 Widełka 869

Cena 100%

98,92

2. PHU „PETROMEX”  Janusz Kisielewskiul. Kępska 2

45-129 Opole

Cena 100%

98,98

3. „REM-MAR” R.Z. SYGITOWICZ Sp. J.ul. Poprzeczna 16A

44-290 Jejkowice

Cena 100%

100

4. „BEMAR” Sp. z o.o.ul. Świętokrzyska 2

44-101 Gliwice

Cena 100%

98,92

5. Gaz PETROL Sp. z o.o.ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

Cena 100%

99,54

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 2 pkt 3, w związku z nieodrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego wykonawcy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.