Regulamin Rekrutacji do Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni

                                                                                                                                                                                                         Solarnia,dn.25.02.2013
Rekrutacja 2013/2014
do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Solarni
Podstawa prawna: § 23 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014.
§.1

1. Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza gminą Bierawa 4 marca – 5 kwietnia 2013 r.
2. Składanie podań przez uczniów klasy szóstej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni oraz uczniów szkół podstawowych gminy Bierawa 4 marca – 5 kwietnia 2013 r.
2. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów. 28 czerwca – 3 lipca 2013r.
3. Praca komisji rekrutacyjnych 3 lipca – 4 lipca 2013 r.
4. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów 4 lipca 2013 r. do godz. 1000
5. Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie 26 sierpnia – 29 sierpnia 2013 r.
6. Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów. 30 sierpnia 2013 r.
§ .2
Warunki rekrutacji:
Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1. absolwentów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Solarni;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów innych szkół podstawowych ;
3. w przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o pierwszeństwie doboru uczniów decyduje:
1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
2) uzyskanie największej liczby punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
3) udział w konkursach zdobywając najwyższe osiągnięcia,
4) uzyskanie dobrej oceny z języka niemieckiego,
5) uzyskanie najwyższej oceny z zachowania.
§ 3
Dyrektor gimnazjum decyduje:
a) o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej gimnazjum,
b) o przyjęciu do gimnazjum, w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy.
§ 4
W przypadku ,gdy o miejsce w Publicznym Dwujęzycznym Gimnazjum w Solarni ubiega się uczeń ,który w szkole podstawowej nie był objęty nauczaniem języka niemieckiego, dla takiego ucznia przeprowadza się egzamin z języka niemieckiego. Termin egzaminu ustala się indywidualnie z rodzicami .
§ 5

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranym gimnazjum są: oryginał
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.