Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

– z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

– na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o pierwszeństwie doboru uczniów decyduje:

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

– uzyskanie największej liczby punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

– udział w konkursach zdobywając najwyższe osiągnięcia,

– uzyskanie dobrej oceny z języka niemieckiego,

– uzyskanie najwyższej oceny z zachowania.