REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM.JOSEPHA FREIHERRA VON EICHENDORFFA W SOLARNI

PODSTAWA  PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

1.      Uczniowie gimnazjum mają obowiązek wzięcia udziału w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.

2.      Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.

3.      W skład zespołu projektowego wchodzi od 3 do 6 uczniów z jednej klasy, którzy realizują.

4.      Projekt edukacyjny realizowany jest pod kierunkiem jednego nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły.

5.      Doboru uczniów do składu zespołu projektowego dokonują : opiekun zespołu, wychowawca klasy oraz dyrektor szkoły.

6.      Dopuszcza się możliwość tworzenia zespołów projektowych  międzyoddziałowych w porozumieniu z dyrektorem oraz wychowawcami tych uczniów.

7.      W uzasadnionym przypadku możliwe jest dokonanie zmian w składzie zespołu projektowego.

8.      Dyrektor Zespołu, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

9.      W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 9. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

10.  Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły.

11.  Do realizacji projektów dyrektor wyznacza Koordynatora Projektu, nauczyciela odpowiedzialnego za koordynowanie działań kilku zespołów projektowych realizujących projekty.

12.  Temat projektu może być zaproponowany przez nauczyciela i przedstawiony do wyboru uczniom lub zaproponowany przez samych uczniów i zaakceptowany przez nauczyciela.

13.  W terminie do 30 września opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycje projektów wraz z uzupełnioną kartą projektu. W terminie do 20 października Dyrektor szkoły ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. W roku szkolnym 2010/11 ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych do 20 grudnia 2010r.

14.  Uczeń, który uczestniczył w kilku projektach, ma prawo wskazać wychowawcy temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

15.  Dyrektor Zespołu, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

16.  Projekt powinien być realizowany w okresie od 1  miesiąca do 6 miesięcy.

17.  Do zadań opiekuna zespołu projektowego należy:

a)     wypełnienie karty projektu, w której przedstawia się temat, cele projektu, imienny skład zespołu projektowego, czas realizacji projektu;

b)     przygotowanie harmonogramu działań związanych z realizacją projektu;

c)      udzielanie uczniom wchodzącym w skład zespołu projektowego konsultacji i wskazówek;

d)     monitorowanie prac zespołu w celu przestrzegania opracowanego harmonogramu;

e)     dokonanie oceny pracy uczniów wchodzących w skład zespołu, zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 17 i wypełnienie karty oceny uczestników projektu;

f)       informowanie dyrektora szkoły o terminie i formie prezentacji rezultatów projektu;

g)     po zakończeniu projektu wypełnienie karty uczestnika projektu

h)     przekazanie jej do sekretariatu szkoły .

18.  Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

a)     zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;

b)     rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;

c)      współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego.

19.  Uczeń, który nie przystąpi do pracy nad projektem lub w trakcie wycofa się z prac w zespole, powinien przystąpić do innego projektu w terminie późniejszym.

20.  Do obowiązków wychowawcy klasy biorącej udział w projekcie należy:

a)     informowanie rodziców o udziale ich dzieci w projekcie w danym roku szkolnym w terminie do 30 września.

b)     monitorowanie udziału uczniów w projekcie;

c)      przeliczanie oceny punktowej ucznia za udział w projekcie na ocenę zachowania ucznia .

21.  Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma zależy od tematyki realizowanego projektu.

22.  W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście   mogą uczestniczyć:

a)     uczniowie danej klasy;

b)     rodzice uczniów;

c)      przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych lub inne osoby, z którymi wiązała się tematyka projektu, lub których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu;

d)     nauczyciele uczący w danej klasie.

23.  Publiczna prezentacja odbywa się zawsze w obecności dyrektora szkoły lub wskazanego przez niego nauczyciela.

24.  Zasady oceniania pracy ucznia realizującego projekt edukacyjny:

a)     Ocena wyrażona jest w skali punktowej od 0 pkt. do 30 pkt.

b)     Punkty przyznawane są za rzeczywisty wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie, terminowość, rzetelność, obowiązkowość i umiejętność współpracy w zespole.

c)      Na ogólną ocenę punktową ucznia składa się ocena dokonana przez zespół projektowy, samoocena oraz ocena opiekuna projektu. Wszystkie są wyrażone w skali od 0 do30 pkt.

d)     Dokonanie oceny uczniów wchodzących w skład zespołu następuje na ostatnim podsumowującym projekt spotkaniu zespołu. Ocena ta jest jawna i powinna być przez oceniających ustnie uzasadniona.

e)     Opiekun projektu z uzyskanych punktów wylicza średnią ważoną według wzoru:

  • ocena zespołu X 0,3;
  • samoocena X 0,2;
  • ocena opiekuna X 0,5;

Uzyskaną sumę punktów ze średniej ważonej zaokrągla się do całości.

f)       Ogólna ocena punktowa stanowi podstawę wyliczenia punktów wchodzących w skład oceny zachowania.

g)     W sytuacji, gdy uczeń w ciągu jednego roku szkolnego realizował kilka projektów, a tym samym uzyskał kilka ocen punktowych, do oceny zachowania wlicza się najwyższy wynik punktowy.

25.  Dopuszcza się wystawienie uczniowi , za jego zgodą, oceny wyrażonej stopniem z różnych przedmiotów za np. estetykę wykonania, poprawność językową, zawartość merytoryczną rezultatów projektu itp.

26.  Dokumentacja zrealizowanych projektów przechowywana jest w sekretariacie szkoły, z tym że wypełnione karty uczestnika projektu zostają dołączone do arkusza ocen tego ucznia.

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej ZSD w Solarni na zebraniu w dniu 29.11.2010 (Uchwała nr 13/2010)